نتایج جستجو برای «الگوريتم ژنتيك»

عنوان انگلیسی: حل مسئله مشاركت واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم تركيبي بهينه سازي اجتماع ذرات دودوئي و الگوريتم ژنتيك
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-363
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-363
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html
عنوان انگلیسی: تخمين پارامترهاي سيستم تحريك با استفاده از دادههاي تستهاي ميداني و اعتبار سنجي حلقه بسته براساس الگوريتم ژنتيك
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-365
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-365
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html
عنوان انگلیسی: جايابي و تعيين مقدار بهينه مولدهاي مقياس كوچك در شبكه هاي توزيع با تركيب روش هاي تحليلي و الگوريتم ژنتيك
لینک: http://codesara.ir/content/4psc2011-290
لینک کوتاه: http://codesara.ir/4psc2011-290
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html
عنوان انگلیسی: طراحي بهينه اقتصادي ترانسفورماتورهاي قدرت با الگوريتم ژنتيك و اعمال محدوديتهاي ساخت
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-438
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-438
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html
عنوان انگلیسی: هماهنگي بهينه ركلوزر سكشنالايزر فيوز و رله جريان زياد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-096
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-096
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2493/psc2011.html
عنوان انگلیسی: بهبود پايداري سيستم قدرت از طريق كنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوريتم بهينه سازي زنبوران عسل
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-106
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-106
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2406/icee2012-2.html
عنوان انگلیسی: جايابي و تعيين ظرفيت توليد پراكنده با هدف كاهش تلفات و بهبود قابليت اطمينان در فيدرهاي 20 كيلوولت بوسيله الگوريتم جست و جوي گروهي
لینک: http://codesara.ir/content/4psc2011-283
لینک کوتاه: http://codesara.ir/4psc2011-283
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html
عنوان انگلیسی: ارائه يك الگوريتم ابتكاري جهت برنامه ريزي همزمان انرژي وذخيره كنترل فركانس اوليه در يك سيستم جزيره اي
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-341
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-341
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2502/psc2011-4.html
عنوان انگلیسی: استفاده از يك الگوريتم چند هدفه در بهره برداري بهينه از يك ريز شبكه با در نظرگرفتن اهداف اقتصادي و محيطي
لینک: http://codesara.ir/content/4psc2011-264
لینک کوتاه: http://codesara.ir/4psc2011-264
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html
عنوان انگلیسی: مكان يابي واحدهاي انداز هگيري فازور براي تخمين حالت هارمونيكي در سيستم هاي توزيع نامتقارن
لینک: http://codesara.ir/content/4psc2011-324
لینک کوتاه: http://codesara.ir/4psc2011-324
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html

حل مسئله مشاركت واحدهاي نيروگاهي با استفاده از الگوريتم تركيبي بهينه سازي اجتماع ذرات دودوئي و الگوريتم ژنتيك