نتایج جستجو برای «الکترو مگنتیک»

تعداد کلیک: 808
عنوان انگلیسی: Modeling of Induction Motor
لینک: http://codesara.ir/content/m1495895-modeling-of-induction-motor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1495895
تعداد کلیک: 917
عنوان انگلیسی: Induction motor Modeling
لینک: http://codesara.ir/content/m1495451-induction-motor-modeling
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1495451
تعداد کلیک: 499
عنوان انگلیسی: DC Motor Model
لینک: http://codesara.ir/content/m1146750-dc-motor-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1146750

واحد پردازش داده ها برای آزمایش شتاب یون