نتایج جستجو برای «اقتصاد سنجی»

تعداد کلیک: 3894
عنوان انگلیسی: Mining Economics with MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1305157-mining-economics-with-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305157
تعداد کلیک: 1436
عنوان انگلیسی: Heteroskedasticity test
لینک: http://codesara.ir/content/m1304278-heteroskedasticity-test
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1304278
تعداد کلیک: 1154
عنوان انگلیسی: Recursive Least Square Identification with Noise
لینک: http://codesara.ir/content/m1647582-recursive-least-square-identification-with-noise
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1647582
تعداد کلیک: 1066
عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) goodness-of-fit test
لینک: http://codesara.ir/content/m1303065-arfimap-d-q-goodness-of-fit-test
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1303065
تعداد کلیک: 740
عنوان انگلیسی: estimate
لینک: http://codesara.ir/content/m1647360-estimate
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1647360
تعداد کلیک: 1697
عنوان انگلیسی: Discrete Transfer Function Identification of a Motor
لینک: http://codesara.ir/content/m1775408-discrete-transfer-function-identification-ofmotor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1775408

اقتصاد معدن با متلب