آزمون واریانس ناهمسانی

عنوان انگلیسی: Heteroskedasticity testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۹۷کلید واژه ها:breusheconometricEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigheteroskedasticitypagantestwhiteاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی مالیآزمون واریانس ناهمسانیHeteroskedasticity test فرم Read More →

اقتصاد معدن با متلب

عنوان انگلیسی: Mining Economics with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۱۲کلید واژه ها:back testingcommoditieseconometriceconometric modelingEconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringfinancial modelingFinancial ToolboxForcastingforecastingironiron oreMATLAB for Economicsminingmining Read More →

ماتریس معکوس وزن فاصله فضایی

عنوان انگلیسی: Inverse Distance Spatial Weights Matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۵۳کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigspatialspatial econometricsspatial errorspatial lagspatial weights matrixاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های Read More →

ماتریس وزن فضایی بر اساس فاصله، شرایط در زمان

عنوان انگلیسی: Distance Based Spatial Weights Matrix, condition on timeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۹۹کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerighedonicinverse distancespatial econometricsspatial weights matrixvaluationاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش Read More →

ابزار مدل سازی سری زمانی با روش GARCH (مدل خود رگرسیو تعمیم یافته مبتنی بر ناهمسانی یا واریانس شرطی)

عنوان انگلیسی: Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۲۱۶کلید واژه ها:ararmaauto correlationEconometricsEconomicsfinanceFinancial EngineeriggarchGeneralized Autoregressive Conditional Heteroskedasticitymamodel fittingpartial auto correlationPredictionsimulationSpreadsheetSPSStime seriesاسپرید Read More →

آزمون درستی ARFIMA(p,d,q)

عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) goodness-of-fit testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:arfimaEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineeriglong memoryshort memorystatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی مالیآزمون درستی Read More →

احتمال تجارت دانسته

عنوان انگلیسی: Probability of Informed Tradingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical econometricsfinanceFinancial Engineerigmarket microstructuretradingاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی Read More →

جعبه ابزار کاپیولا دینامیک ۳٫۰

عنوان انگلیسی: Dynamic Copula Toolbox 3.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۹کلید واژه ها:Copulacopula vinescopulascorrelationdependenceEconometricsEconomicsfinancefinancial econometricsFinancial EngineeriggarchNonlinear CorrelationProbablistic Modelاحتمالاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم Read More →

فیلتر هادریک-پرسکات

عنوان انگلیسی: Hodrick-Prescott Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۵کلید واژه ها:analysisEconometricsEconomicsfilterfinanceFinancial EngineerigFinancial Engineeringhodrickmodelingprescotttrendvolatilityاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →