نتایج جستجو برای «اطلاعات»

تعداد کلیک: 1390
عنوان انگلیسی: Information Theory Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1338488-information-theory-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1338488
عنوان انگلیسی: روش نوين در بروزرساني اطلاعات Gis در بستر فن آوري اطلاعات
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-238
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-238
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2499/psc2011-3.html
تعداد کلیک: 1145
عنوان انگلیسی: Mutual Information
لینک: http://codesara.ir/content/m1339914-mutual-information
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1339914
تعداد کلیک: 796
عنوان انگلیسی: Normalized Mutual Information
لینک: http://codesara.ir/content/m1360378-normalized-mutual-information
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1360378
تعداد کلیک: 2093
عنوان انگلیسی: Kernel estimate for (Conditional) Mutual Information
لینک: http://codesara.ir/content/m1188550-kernel-estimate-for-conditional-mutual-information
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188550
تعداد کلیک: 2045
عنوان انگلیسی: Mutual Information computation
لینک: http://codesara.ir/content/m1340136-mutual-information-computation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1340136

اطلاعات متقابل در تئوری احتمال و تئوری اطلاعات