ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۴۶کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

انتخاب آستانه آنتروپی متقاطع حداقل اصلاح شده

عنوان انگلیسی: modified Minimum Cross Entropy threshold selectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۸کلید واژه ها:crossentropyEntropyimage processinginformation theorystatisticsthresholdingآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان Read More →

تصحیح ناهمگنی شدت

عنوان انگلیسی: Intensity inhomogeneity correctionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۸کلید واژه ها:enhancementEntropyinformation theorylems entropy bias field spline intensity inhomogeneity correctioآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری Read More →

فاصله هاوس دورف اصلاح شده

عنوان انگلیسی: Modified Hausdorff Distanceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۱کلید واژه ها:edge matchingedge model matchingface detectionFace recognitionhausdorff distanceimage processingmodified hausdorff distancesignal processingپردازش تصاویر چهرهپردازش Read More →

فیلد بایاس اصلاح شده فازی C-میانگین

عنوان انگلیسی: Bias Field Corrected Fuzzy C-Meansزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۰۶کلید واژه ها:۲d3dartifactsbcfcmbias fieldbias field estimationbiasfieldcolorcolor correctioncorrectioncterrorfcmfuzzy cmeansfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgray scalehelpilluminationlightlight correctionMagnetic Read More →

کدهای پروژه های کوچک

عنوان انگلیسی: A tiny project codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۱کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitionimage processingmeasurementobject recognitionpattern matchingsignal processingtemplate matchingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →