محاسبات آماری ؟ با SAS و متلب

عنوان انگلیسی: Hybridizing Statistical Computation with SAS and MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۹کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemodelingoptimizationstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

دیتاست‌های مرجع آماری NIST برای رگراسیون غیرخطی

عنوان انگلیسی: NIST Statistical Reference Datasets for Nonlinear Regressionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۶۸کلید واژه ها:bayesianbenchmarkdatadiagnosticsevaluationinferenceleast squaresmodelingnistnonlinearnonlinear regressionoptimizationparameterproblemsreferenceregressionsolverstandardstatisticsstrdآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر Read More →

محاسبات آماری کروشال والیس برای داده های مساوی

عنوان انگلیسی: Kruskal Wallis statistics calculation for equal dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۷کلید واژه ها:biotechCommunicationsfinanceFinancial Engineeringimage processingmathematicsmeasurementsignal processingstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →