نتایج جستجو برای «استراتژی غالب و مغلوب»

تعداد کلیک: 1738
عنوان انگلیسی: Bimatrix Game
لینک: http://codesara.ir/content/m1379511-bimatrix-game
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1379511
تعداد کلیک: 885
عنوان انگلیسی: n-person game
لینک: http://codesara.ir/content/m1392507-n-person-game
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1392507
تعداد کلیک: 852
عنوان انگلیسی: nim sum
لینک: http://codesara.ir/content/m1444969-nim-sum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1444969
تعداد کلیک: 3284
عنوان انگلیسی: MatTuGames
لینک: http://codesara.ir/content/m1444636-mattugames
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1444636
تعداد کلیک: 908
عنوان انگلیسی: correlated equilibria
لینک: http://codesara.ir/content/m1309008-correlated-equilibria
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1309008
تعداد کلیک: 732
عنوان انگلیسی: NIM game
لینک: http://codesara.ir/content/m1444858-nim-game
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1444858
تعداد کلیک: 1390
عنوان انگلیسی: Iterated Prisoner's Dilemma
لینک: http://codesara.ir/content/m1311202-iterated-prisoners-dilemma
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1311202

فوتبال روباتها — تمريني براي فراگيري ويژگي هاي كليدي سيمولينك