استخراج ویژگی برای تشخیص کاراکتر

عنوان انگلیسی: Feature Extraction for Character Recognitionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۳۰کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISCharacter Recognitiondigital character recognitionenglish characterfeature extractionfeature vectorFISFuzzy Inference Read More →

استخراج نقاط اساسی

عنوان انگلیسی: Keypoint Extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۷کلید واژه ها:۳d modellingcomputer visioncorner extractionDigital Image Processingdigital photogrammatrygillesharris laplaceharrisstephenimage processingkeypoint extractionlaplacian of gaussianssalient pointssusanبینایی کامپیوتریبینایی Read More →

توصیفگر برای اشکال و حروف (استخراج ویژگی)

عنوان انگلیسی: Descriptor for shapes and letters (feature extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۸کلید واژه ها:Character Recognitiondescriptorfeature extractionimage processingOCRبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی Read More →

۲D LDA PK LDA برای استخراج ویزگی

عنوان انگلیسی: ۲D LDA PK LDA for feature extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۶۷کلید واژه ها:۲dldaapplicationfeature extractionldalinear discimpattern recognitionpkاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت Read More →