نتایج جستجو برای «استخراج ویژگی»

تعداد کلیک: 3438
عنوان انگلیسی: Feature Extraction for Character Recognition
لینک: http://codesara.ir/content/m1000561-feature-extraction-for-character-recognition
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1000561
عنوان انگلیسی: نگرشی نو در استخراج ویژگی برای تفکیک هوشمند آریتمی های قلبی
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-300
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-300
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2411/icee2012-3.html
عنوان انگلیسی: استخراج و آنالیز ویژگی های غیرخطی در بازشناسی چهره
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-388
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-388
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html
تعداد کلیک: 1382
عنوان انگلیسی: Keypoint Extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1133006-keypoint-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1133006
عنوان انگلیسی: استخراج ویژگی های مقاوم برای بازشناسی چهره به وسیله شبکه های عصبی
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-515
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-515
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2489/icee2012-6.html
تعداد کلیک: 1084
عنوان انگلیسی: 2D LDA PK LDA for feature extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1656162-2dlda-pk-lda-for-feature-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1656162
عنوان انگلیسی: تشخیص بافت به کمک ویژگیهاي استخراج شده از تبدیل بسته موجک به منظور طبقه بندي عیوب سطحی ورق فولاد
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-594
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-594
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2489/icee2012-6.html

استخراج ویژگی برای تشخیص کاراکتر