نتایج جستجو برای «استخراج لبه»

تعداد کلیک: 1980
عنوان انگلیسی: Edge Detection and Segmentation
لینک: http://codesara.ir/content/m1315052-edge-detection-and-segmentation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1315052
تعداد کلیک: 2061
عنوان انگلیسی: Image segmentation and Extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1045111-image-segmentation-and-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1045111
تعداد کلیک: 1842
عنوان انگلیسی: Hough transform for circles
لینک: http://codesara.ir/content/m1316153-hough-transform-for-circles
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1316153
تعداد کلیک: 855
عنوان انگلیسی: hough transform
لینک: http://codesara.ir/content/m1316042-hough-transform
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1316042
تعداد کلیک: 1256
عنوان انگلیسی: Draw color-coded lines in image
لینک: http://codesara.ir/content/m1475652-draw-color-coded-lines-in-image
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1475652

تشخیص لبه و بخش بندی