زلزله متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB Earthquakeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۰کلید واژه ها:earthquakeexplosionrandomvibratevibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانزلزله متلبMATLAB Earthquake فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →

صدای پیوسته و تجزیه و تحلیل ارتعاشات

عنوان انگلیسی: Continuous Sound and Vibration Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۸کلید واژه ها:dsphand armleqlevelnoisepeaksoundvibrationvibrationswhole bodyارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانصدای پیوسته و تجزیه Read More →

شبیه سازی ملخ (بالک) هلیکوپتر با انتقال لرزش به بدنه

عنوان انگلیسی: Helicopter Rotor to Fuselage Vibration Transmission Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۱۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABharmonichelicopteroscillarotorrotorcraftsimulatorvibrationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

تشخیص ? برای تجزیه و تحلیل سیگنال

عنوان انگلیسی: Envelope Detction for Signal Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۴۹کلید واژه ها:amplitude modulationbearing faultenvelope detectionimage processingnoise removalsignal analysissignal processingvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های Read More →

جعبه ابزار شناسایی مودال کور

عنوان انگلیسی: Blind Modal Identification (BMID) toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۰کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theorymodal identificationmodal parameter estimationsignal processingsystem identificationSystems theoryvibrationآماراتوماسیونارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری سیستمتئوری Read More →

جعبه ابزار همراشتاین

عنوان انگلیسی: Hammerstein Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۲۱کلید واژه ها:cascade of hammerstein modelsdistortionexponential sine sweepmeasurementnonlinearsignal processingsystem identificationtoolboxvibrationآمارارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتئوری سیستمتئوری کنترلتحلیل ارتعاشاتروش های آماریسیستم Read More →

GUI برای رسم پاسخ یک سیستم تعدیل کننده جرم فنر

عنوان انگلیسی: GUI to plot response of a ‘spring mass damper’ systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۹کلید واژه ها:damperdampingdynamicsfiguregraphical user interfaceguiguidemassmechanicalnatural frequencyoverdampedplotspringsystem dynamicsunderdampedvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل Read More →

انتگرال های هم پوشانی Franck-Condon

عنوان انگلیسی: Franck-Condon Overlap Integralsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۳کلید واژه ها:chemistryphysicsquantum chemistry vibrations franckcondon overlap integralsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانانتگرال های هم Read More →