جایابی و تعیین مقدار بهینه ادوات چندنوعی FACTS جهت افزایش قابلیت انتقال کل و کاهش تراکم خطوط با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

عنوان انگلیسی: جایابی و تعیین مقدار بهینه ادوات چندنوعی FACTS جهت افزایش قابلیت انتقال کل و کاهش تراکم خطوط با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیتوضیحات:در Read More →

مقایسه میزان تأثیر بارهای فضایی انباشته شده در عایق به ازای ولتاژ اعمالی DC و پالسهای ولتاژی ادوات الکترونیک قدرت در پیری عایق ماشینهای الکتریکی

عنوان انگلیسی: مقایسه میزان تأثیر بارهای فضایی انباشته شده در عایق به ازای ولتاژ اعمالی DC و پالسهای ولتاژی ادوات الکترونیک قدرت در پیری عایق Read More →

ارایه مدل مداری برای تحلیل مدولاسیون شدت سیگنال کوچک لیزرهای نیمه هادی با درنظر گرفتن پارامتر متوقف سازی بهره

عنوان انگلیسی: ارایه مدل مداری برای تحلیل مدولاسیون شدت سیگنال کوچک لیزرهای نیمه هادی با درنظر گرفتن پارامتر متوقف سازی بهرهتوضیحات:در این مقاله، پاسخ مدولاسیون Read More →

کنترل نیمه فعال برای سیستم تعلیق ۱_۴ توسط کنترلر فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Controller of Semi-active control for 1_4 Suspension Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۳کلید واژه ها:۱۴automotiveepsfuzzy controllersemiactivesuspensionSuspension Systemارتعاشارتعاشاتتعلیقجرم فنربندی شدهسیستم تعلیقسیستم تعلیق Read More →

تنظیم کننده الکترونیکی ولتاژ AC

عنوان انگلیسی: Electronic AC Voltage Regulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۰کلید واژه ها:ac voltageElectrical EngineeringElectronic Engineeringelectronic regulatorelectronicseletromecharegulatorVoltage Regulatorادوات نیمه هادیالکترونیکالکرونیکبرقتثبیت ولتاژتنظیم‌کننده ولتاژتوان الکتریکیرگلاتورفیزیک الکترونیککاربرد Read More →