دانلود رایگان پایان نامه: فراابتکارهای تخمین محور برای احتمالات مسئله فروشنده دوره گرد: یک مقایسه

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Metaheuristics for the Probabilistic Traveling Salesman Problem: A comparisonتعداد کلیک: ۱۵۸۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: اکتشافات تخمین محور برای احتمالات مسئله فروشنده دوره گرد

عنوان انگلیسی: Thesis:Estimation-based Metaheuristics for the Probabilistic Traveling Salesman Problemتعداد کلیک: ۱۱۱۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود Read More →

جدول احتمالات قطع ظرفیت ژنراتور

عنوان انگلیسی: Generator Capacity Outage Probability Tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۴کلید واژه ها:Power Systempower systemsReliabilityانرژیتوان الکتریکیسامانه انرژیسامانه قدرتسیستم قدرتقدرتمهندسی برقمهندسی قدرتمهندسی کنترلنیروی الکتریکیجدول Read More →

LDA — تحلیل تفکیک خطی

عنوان انگلیسی: LDA — Linear Discriminant Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۷۲کلید واژه ها:ClassificationclassifierclusteringData Miningldalinear discriminantlinear discriminant analysisLinear Regressionmachine learningPattern Miningpattern recognitionstatisticsآماراستخراج ویژگیاستنباط آماریاقتصاد Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی سبد سهام‬ پویا با استفاده از برنامه نویسی درجه دوم متوالی

عنوان انگلیسی: Thesis:Dynamic Portfolio optimization using sequential quadratic programmingتعداد کلیک: ۲۱۴۸کلید واژه ها:University of Marylandدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراریاضی و آماردانلود رایگان پایان نامه:بهینه سازی Read More →

کلاسترینگ شیفت متوسط

عنوان انگلیسی: Mean Shift Clusteringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۹کلید واژه ها:animationclusteringmean shiftprobabilitystatisticsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانکلاسترینگ شیفت متوسطMean Shift Clustering فرم عضویت Read More →