روش های اجزای محدود صلب پارامتریک شش ضلعی

عنوان انگلیسی: Parametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۳۸کلید واژه ها:Finite Elementshexahedralmechanical modelingsolidthree dimensional analysisاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) اجزای محدود – نسخه ۲٫۱

عنوان انگلیسی: Finite Element Toolbox 2.1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۳۹کلید واژه ها:differential equationsellipticfefeafemfinite elementFinite Elementsgalerkinlineartoolboxاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

اجزای محدود برای تغییرات کلی

عنوان انگلیسی: Finite Element For Total Variationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۳کلید واژه ها:Finite Elementsimage processinginpaintingmathematicsoptimizationاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

اجزای کمان ۳ گره

عنوان انگلیسی: ۳ node arch elementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۳کلید واژه ها:finit elementFinite Elementsstructural mechanicsاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →