نتایج جستجو برای «اثر انگشت»

تعداد کلیک: 806
عنوان انگلیسی: FingerPrint Application
لینک: http://codesara.ir/content/m1408990-fingerprint-application
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1408990
تعداد کلیک: 517
عنوان انگلیسی: Fingerprint Minutiae Extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1409102-fingerprint-minutiae-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1409102
تعداد کلیک: 2264
عنوان انگلیسی: NIST (ANSI_NIST-ITL 1-2000) library (for Windows)
لینک: http://codesara.ir/content/m1409657-nist-ansi-nist-itl-1-2000-library-for-windows
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1409657
تعداد کلیک: 797
عنوان انگلیسی: Fingerprint Recognition System
لینک: http://codesara.ir/content/m1176897-fingerprint-recognition-system
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1176897
عنوان انگلیسی: تحلیل عوامل موثر در عملکرد دیافراگام و تاثیر آن بر حساسیت حسگر اثر انگشت
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-227
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-227
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2411/icee2012-3.html

برنامه اثر انگشت