اتصال تصادفی مرتب نقاط ۲D به کانتور کوچکترین مجموعه نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: Connect Randomly Ordered 2D Points into a Minimal Nearest-Neighbor Closed Contourزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۸۰کلید واژه ها:۲dApproximation AlgorithmscontourdistanceGraph algorithmsmatrixminimalnearestneighborNP-Complete Problemsorderorderingpathpointpointsroutesalesmanshortestshortest pathtravelingTraveling Read More →

اتصال‌دهنده نزدیک‌ترین همسایه

عنوان انگلیسی: Nearest-neighbor linkerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۱۰کلید واژه ها:global optimizationimage processingoptimizationtrackingالگوریتم ازدحام ذراتالگوریتم بهینه سازیالگوریتم ژنتیکالگوریتم مورچگانبهینه سازی چند هدفهبهینه سازی سراسریبهینه Read More →

k نزدیکترین همسایه

عنوان انگلیسی: K Nearest Neighborزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۵۵کلید واژه ها:can you help meClassificationData ClassificationData Miningk nearest neighbormachine learningnearest neighborsnice workprobabilitystatisticsSupervised Learningwhat is Read More →

انحراف رگرسیون

عنوان انگلیسی: Regression Outliersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۴کلید واژه ها:detect outliers in a scatterplot regression outliers regression residual outliers turns outliers to nanLinear Read More →

الگوریتم حریصانه برای مساله پوشش مجموعه

عنوان انگلیسی: Greedy algorithm for Set Cover problemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۵۳کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatorial optimizationmathematicsoptimizationset cover problemاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →