نتایج جستجو برای «آنالیز دیتا»

تعداد کلیک: 1327
عنوان انگلیسی: 3D histogram of RGB image
لینک: http://codesara.ir/content/m1215392-3d-histogram-of-rgb-image
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215392
تعداد کلیک: 830
عنوان انگلیسی: barcode reader
لینک: http://codesara.ir/content/m1215403-barcode-reader
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215403
تعداد کلیک: 3884
عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)
لینک: http://codesara.ir/content/m1215615-circular-statistics-toolbox-directional-statistics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215615
تعداد کلیک: 785
عنوان انگلیسی: SimpleScores
لینک: http://codesara.ir/content/m1216939-simplescores
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1216939
تعداد کلیک: 564
عنوان انگلیسی: createTrend
لینک: http://codesara.ir/content/m1215837-createtrend
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1215837

هیستوگرام سه بعدی تصویر RGB