جعبه ابزار آمار دایره ای (آمار جهتدار)

عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۱۵کلید واژه ها:angangularanovacirclecircularcircular statisticcircular statisticsData AnalysisData Miningdirectional statisticspick of the weekpotwprobabilityrayleighstatisticswatsonwilliamsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز Read More →

dunnett.m

عنوان انگلیسی: dunnett.mزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۰کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemeasurementmodelingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبتئوری سیستمتئوری کنترلجستجوی Read More →

“شبیه سازی مجموعه داده ها از خلاصه آمار “

عنوان انگلیسی: simulate_group_data_from_summary_statsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۷۸کلید واژه ها:modelingstatisticssystem identificationآمارتئوری سیستمتئوری کنترلروش های آماریسیستم های پویاشناساییشناسایی سیستمشناسایی سیستم غیرخطیمدل سازی ریاضیمهندسی سیستم“شبیه سازی Read More →

کاهش نویز تصویر با استفاده از آمار محلی

عنوان انگلیسی: Image Noise Reduction by Local Statisticsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۳۲کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisintensitiesintensitylocalmapmatrixmeanmediannoisepixelprocessingreductionrelativesmoothsmoothingstandardstatisticsvarianceweightwienerبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتکاهش نویز تصویر Read More →

کنفرانس آنلاین EDU پزشکی – آمار و برازش منحنی

عنوان انگلیسی: BioMedical EDU Webinar – Statistics and Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۷۱کلید واژه ها:biomedialBiomedicalBiomedical EngineeringcodeCurve FittingdatademoeduFunction ApproximationFunction Fittingprobabilitystatisticswebinarاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیبیوالکتریکبیومکانیکبیوموادتجزیه Read More →

bbcorr – بوت استرپ آمار برای ضریب همبستگی پیرسون

عنوان انگلیسی: bbcorr — Bootstrap statistics for Pearson’s correlation coefficientزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۱کلید واژه ها:EconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigregressionstatisticstime seriesاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم Read More →

آمار تست Diebold-Mariano

عنوان انگلیسی: Diebold-Mariano Test Statisticزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۰۵کلید واژه ها:EconometricsEconomicsEconomics in MATLABfinanceFinancial EngineerigMATLAB for Economicsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتحلیل اقتصادیتحلیل اقتصادی در متلبسنجش کمیت Read More →