نتایج جستجو برای «آشوب»

عنوان انگلیسی: رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوب
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-476
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-476
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2437/icee2012-5.html
عنوان انگلیسی: رمزنگاری تصاویر RGB با استفاده از تابع آشوب Logistic Map و عملگر های برش و جهش
لینک: http://codesara.ir/content/iscisc2010-018
لینک کوتاه: http://codesara.ir/iscisc2010-018
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2491/iscisc2010.html
تعداد کلیک: 554
عنوان انگلیسی: Chaotic Maps
لینک: http://codesara.ir/content/m1277325-chaotic-maps
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1277325
تعداد کلیک: 1200
عنوان انگلیسی: 0 - 1 test for chaos
لینک: http://codesara.ir/content/m1254222-0-1-test-for-chaos
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1254222
تعداد کلیک: 2510
عنوان انگلیسی: Calculation Lyapunov Exponents for ODE
لینک: http://codesara.ir/content/m1256102-calculation-lyapunov-exponents-for-ode
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1256102
عنوان انگلیسی: پیاده سازی بهینه الگوریتم ربیت روی ریز پردازنده ی DSP -16 بیتی
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-014
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-014
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2404/icee2012.html
تعداد کلیک: 2858
عنوان انگلیسی: Fractal Explorer
لینک: http://codesara.ir/content/m1550783-fractal-explorer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1550783
تعداد کلیک: 971
عنوان انگلیسی: Correlation dimension
لینک: http://codesara.ir/content/m1550672-correlation-dimension
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1550672
تعداد کلیک: 1276
عنوان انگلیسی: Lorenz attaractor plot
لینک: http://codesara.ir/content/m1550894-lorenz-attaractor-plot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1550894

رمزنگاری تصویر با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیگ و سیستم آشوب