عامل آرایه ۳ بعدی یک آنتن آرایه سطحی ۴*۴

عنوان انگلیسی: ۳D Array Factor of a 4×4 planar array antennaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۸کلید واژه ها:Antenna ArrayAntenna Designarray factorCommunicationsradiation patternآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات Read More →

چند نمودار

عنوان انگلیسی: Multi Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۴۷کلید واژه ها:axesdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegraphicsplotsubplotانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

نمودار چندگانه

عنوان انگلیسی: Multiple Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۵۷کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexplorationgraphicsinteractionmultipleplotplotyyانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

واکسل کردن مش

عنوان انگلیسی: Mesh voxelisationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۵کلید واژه ها:۳dcaddata importelementmeshpatchpolygonregion growingstlvoxelvoxeliseVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنواکسل کردن مشMesh voxelisation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا Read More →

تبدیل یک آرایه منطقی سه بعدی به یک سطح STL مش

عنوان انگلیسی: Converting a 3D logical array into an STL surface meshزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۵۰کلید واژه ها:۳dcadconvertdata exportelementmeshstlvoxelVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنتبدیل یک Read More →

cprintf – قالب بندی آرایه ND یک ? و ابزار نمایش

عنوان انگلیسی: cprintf — a pedestrian ND array formatting and display utilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۲۹کلید واژه ها:arraycellclassformatfprintffunction handleobjectprintmatSpreadsheetsprintfSPSSstringاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای Read More →

تولباکس طراحی آرایه مرحله ای نسخه ۲٫۴

عنوان انگلیسی: Phased Array Design Toolbox v2.4زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۹کلید واژه ها:۲d3dAntenna ArrayAntenna Designantennasphased arraysimulationآرایه آنتنیالکترومغناطیسطراحی آنتنمخابرات میدان ها و امواجمهندسی برقمهندسی Read More →